• عدم توزیع سود نقدی کیا برای سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۵:۱۸:۴۰

    شرکت کیا الکترود شرق طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ توزیع نکرد.