• عدم توزیع سود نقدی نتوس برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۶:۴۹:۴۴

    شرکت پشمبافی توس طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.