• مجوز جدید سازمان بورس به صندوق های سرمایه گذاری.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۸:۳۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا معتمد معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به سنا گفت: با هدف تسهیل در انجام سرمایه گذاری مقرر شد، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجاز به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت مدیریت مشترک یک شخص حقوقی واحد باشند. وی افزود: بنابراین مدیران صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند تا ۵ درصد از کل دارایی های صندوق را در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در سهام و مختلط تحت مدیریت سرمایه گذاری کنند. پیش از این صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مشروط به اینکه مدیر صندوق سرمایه گذار و صندوق سرمایه پذیر شخص حقوقی واحدی نباشد، مجاز به سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط بودند.