• موافقت هیات مدیره زیرمجموعه "فارس" با افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰۷:۱۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فجر انرژی خلیج فارس از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه ۳۸ درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "بفجر" اعلام کرد: به موجب صورتجلسه ۳ شهریور هیات مدیره، افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان ( از ۶۵۰ به ۹۰۰ میلیارد تومان) تصویب شد. عملیاتی کردن افزایش سرمایه فوق منوط به تهیه و تدوین گزارش توجیهی، اخذ تائیدیه حسابرس و بازرس قانونی شرکت، اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی ،سازمان بورس و سایر تشریفات قانونی است.