• عدم توزیع سود نقدی ولیز برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۲:۲۴

    شرکت لیزینگ ایران طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.