بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۲۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از آلومینیوم ایران (فایرا)
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
نمایـشرکت فایرا
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها مجامع هفته آتی ۲۲-۲۸ اردیبهشت
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
مجامع هفتگی
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۱۸
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از صنعت بانکداری
۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نمای_صنعت بانک
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۱۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از ایران خودرو دیزل (خاور)
۱۳۹۷/۰۲/۱۵
نمای_شرکت خاور
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۱۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۱۰
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۰۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از قطعات اتومبیل (ختوقا)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
نمای_شرکت ختوقا
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۲/۰۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۰
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۰
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۹
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۸
سیگنال روزانه
بولتن‌ها نمایی از حفاری شمال (حفاری)
۱۳۹۷/۰۱/۱۸
نمای_شرکت حفاری
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۸
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۵
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۸ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۷ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۵ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۰۵
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۰۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۸
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از نورد آلومینیوم (فنوال)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نمای_شرکت فنوال
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
سیگنال روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه شرکت‌ها ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از پارس خودرو (خپارس)
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
نمای_شرکت خپارس
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها مجامع هفته آتی ۱۹-۲۵ اسفند
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
مجامع هفتگی
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از زامیاد (خزامیا)
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نمای_شرکت خزامیا
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها مجامع هفته آتی ۱۲ الی ۱۸ اسفند
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
مجامع هفتگی
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۹ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۹
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۸
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از چدن سازان (چدن)
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
نمای_شرکت چدن
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها مجامع هفته آتی ۵ الی ۱۱ اسفند
۱۳۹۶/۱۲/۰۳
مجامع هفتگی
بولتن‌ها نمایی از کارتن ایران (چکارن)
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نمای_شرکت چکارن
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
سیگنال روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه شرکت‌ها ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۸
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
سیگنال روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه شرکت‌ها ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۵
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه صنایع ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه شرکت‌ها ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از سایپا دیزل (خکاوه)
۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نمای_شرکت خکاوه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۳
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها مجامع هفته آتی ۲۱-۲۷ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۱۹
مجامع هفتگی
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۸
گزارش وقایع بازار ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۸
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۵
سیگنال روزانه
بولتن‌ها نمایی از فرابوری (فرابورس)
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
نمای_شرکت بورس
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۴ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۴
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۱ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها سیگنال روزانه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سیگنال روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱۰ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰9 بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۸ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۷ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۰۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۰۴ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۰۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۷ دی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۶ دی
۱۳۹۶/۱۰/۲۶
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۵ دی
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۴ دی
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها نمایی از کالسیمین (فاسمین)
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نمای_شرکت فاسمین
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۳ دی
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۰ آبان
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
وقایع_روز روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۹ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
روزانه وقایع_روز
بولتن‌ها گزارش ۱۸ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۸
روزانه وقایع_روز
بولتن‌ها گزارش ۱۷ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
روزانه وقایع_روز
بولتن‌ها گزارش ۱۶ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۳ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۲ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۱ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۰ دی
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۹ دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
روزانه
بولتن‌ها نمایی از مس باهنر (فباهنر)
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
فباهنر
بولتن‌ها گزارش ۶ دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۵ دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
روزانه
بولتن‌ها گزارش 4 دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
روزانه
بولتن‌ها گزارش بازدهی سهام و صنایع آذر ماه
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
گزارش بازدهی ۶ ماه اخیر و تجمعی سال ۹۶ شرکت ها و صنایع
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۰۳ دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲ دی
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۹ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۸ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۷ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۶ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۵ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۲ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۱ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۱
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۰ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۹ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۸ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۸
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۴ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۴
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۳ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۲ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۱ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۱۱
روزانه
بولتن‌ها نمایی از توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
گزارش تحلیلی از وضیعت بنیادی و تکنیکال سهام شرکت پتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
کنور
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۸ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۷ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۵ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۴ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
روزانه
بولتن‌ها نمایی از پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
گزارش وضیعت بنیادی و تکنیکال سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
شپنا
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۱ آذر
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۳۰ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۹ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۹
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۷ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
روزانه
بولتن‌ها نمایی از آتیه داده پرداز
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
گزارش وضیعت بنیادی و تکنیکال سهام شرکت دانش بنیان آتیه داده‌پرداز
اپرداز
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۴ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع بازار ۲۳ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۲ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۲
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۲۱ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۲۱
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۷ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
روزانه
بولتن‌ها نمایی از ماشین سازی اراک (فاراک)
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
گزارش وضیعت بنیادی و تکنیکال سهام شرکت ماشین سازی اراک
فاراک
بولتن‌ها گزارش ۱۶ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۶
روزانه
بولتن‌ها گزارش ۱۵ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
روزانه
بولتن‌ها گزارش روزانه ۱۴ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۴
روزانه
بولتن‌ها گزارش روزانه ۱۳ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش روزانه ۱۰ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۱۰
روزانه
بولتن‌ها گزارش روزانه ۶ آبان
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
روزانه
بولتن‌ها گزارش وقایع روز
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
روزانه
بولتن‌ها گزارش بازدهی سهام و صنایع
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
گزارش بازدهی ۶ ماه اخیر و تجمعی سال ۹۶ شرکت ها و صنایع
بازدهی