نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد23 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 979000 6500 0.0067 979000 979000 979000 700 969210 979000 695
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد25 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 900011 -8990 -0.0099 900011 900011 900011 10290 900000 950000 3015
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا604 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 803800 190 0.0002 802000 806000 801400 1407 803000 806000 15000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا605 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 983250 1115 0.0011 981505 983250 981505 2000 982862 983999 1047
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا606 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 816010 422 0.0005 814500 816600 814500 5000 815614 818888 7
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا607 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 975001 554 0.0006 975000 975980 974740 3000 975003 976000 15
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا608 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 871052 841 0.0010 870304 872000 870304 1880 871052 872048 686
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا609 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 871003 743 0.0009 870042 872000 870042 1410 871003 871999 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا610 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 791256 -354 -0.0004 791210 792500 791210 1238 791350 794999 40
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا611 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 990000 629 0.0006 989905 990900 989905 1468 989910 994167 48
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا612 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 761200 757 0.0010 760000 762950 760000 9172 761200 762980 328
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا613 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 774043 -2209 -0.0028 773104 777499 773104 1763 774030 777400 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا614 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 772991 -511 -0.0007 770000 775000 770000 50 773000 775000 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا615 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 802103 976 0.0012 801021 805000 801021 750 802102 805000 120
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا622 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 849031 824 0.0010 849010 850000 849002 1434 849031 850500 1100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا623 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 669501 -499 -0.0007 672000 672000 669000 643 669501 670800 3
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا624 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 660000 92 0.0001 660010 660200 659000 1663 660000 660000 30
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا701 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 986100 427 0.0004 983401 986500 983401 334 986100 988000 395
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا702 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 970000 3051 0.0032 966950 970000 966303 767 967474 970000 66
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا703 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 651000 82 0.0001 651500 651500 643001 1107 651000 651999 8
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا704 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 612999 -3726 -0.0060 615000 617300 610010 138 611000 612999 198
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا705 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 856000 13195 0.0157 856000 856000 856000 9000 849000 856000 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا706 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 683781 1 0.0000 683781 684500 682131 1415 683801 685000 47
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا708 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 816000 1223 0.0015 815223 817000 815223 6000 816011 819000 4
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا709 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 675550 1235 0.0018 673143 677900 673143 2200 674601 676000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد3 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 983000 3000 0.0031 983000 983000 983000 3000 970002 991000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد5 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 970100 -809 -0.0008 964000 970100 964000 3000 965001 979998 200
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد6 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 985000 0 0.0000 985000 985000 985000 3000 970001 999999 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد7 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 935000 5000 0.0054 935000 935000 935000 2000 930100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد9 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 832006 1629 0.0020 838888 838888 832004 1100 832000 837930 200
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} رایان911 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 888800 0 0.0000 880000 888800 880000 2985 880000 888800 2900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخاب7 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 936000 4786 0.0051 930019 936000 930019 1865 933000 936000 1521
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سکرد98 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000003 -7 0.0000 1000003 1000003 1000003 1492 1000001 1019999 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شستا992 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 999999 -1 0.0000 999999 999999 999999 6250 991000 1000000 6250
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صامیا فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000002 -1029 -0.0010 1009000 1009000 1000002 5868 1000001 1009000 1495
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایپا104 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 975000 1800 0.0018 975000 975000 975000 9991 975000 984750 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایپا908 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 910002 20001 0.0225 910002 910002 910002 1500 910002
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل2 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1016000 177 0.0002 1015101 1016500 1015101 68 1015560 1018000 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل902 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 1019500 -1326 -0.0013 1020010 1021400 1016551 186 1019500 1021300 200
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صخابر فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000107 -1935 -0.0019 1000105 1001001 1000105 259 1000107 1007650 250
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صخود412 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 874001 3000 0.0034 874001 874001 874001 1500 874001 959500 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صگل411 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 810000 8440 0.0105 810000 810000 810000 1500 810000 834000 2
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صملی9709 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 -4802 -0.0048 1000000 1000000 1000000 1340 1000000 1005000 30
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} قم973 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 13866 0.0141 991000 1000000 991000 99 992000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کرج97 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} گندم2 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 840000 5657 0.0068 840000 840000 840000 400 831100 840000 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} لوتوس99 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 99999 0.1111 1000000 1000000 1000000 1000 1000000 1010000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ماهان99 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1020000 9953 0.0099 1015000 1020000 1010001 1067 1010000 1020100 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مپارس712 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 -307 -0.0003 1000000 1000000 1000000 500 985002 1014000 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد971 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1009979 48
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد972 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 2939 1000000 1010000 9
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد973 فرابورس ۹۷/۰۸/۲۶ 1000001 1 0.0000 1000001 1000001 1000001 1000 1000000 1010000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشیر9711 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 0 0.0000 999999 1000000 999999 5000 980000 1010000 10500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مصفها712 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 990000 11950 0.0122 990000 990000 990000 3300 990000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مغرب9712 بورس تهران ۹۷/۰۸/۲۶ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 995009 45 995009 1005000 50