نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد25 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 990000 -5560 -0.0056 990000 990000 990000 40 960000 990000 5815
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد42 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 838000 13000 0.0158 838000 838000 838000 1000 830000 838000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا601 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 963738 2040 0.0021 962125 964000 962125 785 963738 964000 106
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا602 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 944100 1144 0.0012 943000 944100 942956 1550 944100 944999 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا603 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 929000 1467 0.0016 927001 929000 927001 1500 929000 929999 32
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا604 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 740250 -364 -0.0005 738112 741000 738112 2585 740210 741980 600
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا605 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 892500 1392 0.0016 891499 898000 890200 18 891210 895998 383
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا606 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 750303 -23 0.0000 751895 751895 750003 50 750303 751891 1500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا607 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 885301 35 0.0000 884002 886000 884001 1900 884000 885301 1536
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا608 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 795000 -1029 -0.0013 795000 796500 795000 203 795000 800399 900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا609 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 795003 -1297 -0.0016 796450 796450 794998 460 795000 797998 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا610 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 732000 349 0.0005 731005 732000 731004 100 732000 735000 157
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا611 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 892802 800 0.0009 892802 892802 892802 5400 892860 936602 25
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا612 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 712000 1945 0.0027 710055 712000 710055 2187 710102 712490 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا613 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 720001 251 0.0003 720000 721000 720000 7000 718600 723900 337
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا614 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 724000 1030 0.0014 720000 724000 720000 400 723000 723000 1447
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا615 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 740000 880 0.0012 740000 740000 739997 6 739101 742000 368
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد3 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 990000 2046 0.0021 990000 990000 990000 100 991000 999999 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد5 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 982010 -17989 -0.0180 990000 990000 982010 3000 983002 1000000 192000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد6 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 100 980002 1002000 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد9 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 860000 -229 -0.0003 860000 860001 859000 9900 858000 860555 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} جوپار99 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1013000 3000 0.0030 1008000 1013000 1005000 5 1008000 1018994 69
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخاب7 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 844999 4147 0.0049 841000 844999 840800 119 842701 844999 674
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سکرد98 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1005002 -16665 -0.0163 1005002 1005002 1005002 150 1006101 1018500 30
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شرق1400 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 957101 0 0.0000 957101 957101 957101 1000 952340 957101 993
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شستا992 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 950001 -48999 -0.0490 950001 950001 950001 6250 950000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صامیا فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1000999 935 0.0009 1000002 1000999 1000001 16 1000009 1000999 130
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل2 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1023000 2743 0.0027 1023200 1025979 1023000 6 1021000 1025800 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل902 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1037000 5867 0.0057 1033990 1038400 1030053 250 1033000 1037900 20
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صخابر فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1013800 3732 0.0037 1010000 1013800 1006301 1849 1010000 1013800 140
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صکاوه706 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1009995 101
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صملی9709 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1016500 4198 0.0041 1014799 1016500 1014799 1 1013601 1016500 180
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} قم972 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1000010 10 0.0000 1000010 1000010 1000010 46 1000010 1007999 60
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ماهان99 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1010000 759 0.0008 1017999 1017999 1008000 1970 1010000 1015000 280
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مپارس712 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1005998 5998 0.0060 1004947 1005998 1004947 145 1001500 1009999 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد971 فرابورس ۹۷/۰۳/۰۲ 1000002 -1998 -0.0020 1002000 1002000 1000002 1603 1000002 1007000 650
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشیر9711 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1000 1000000 1015000 4000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مصفها712 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1022535 -8885 -0.0086 1022535 1022535 1022535 1000 1022535
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مغرب9712 بورس تهران ۹۷/۰۳/۰۲ 1000070 -2452 -0.0024 1000031 1000070 1000031 122 1000600 1011800 50