نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد25 فرابورس ۱۲:۲۵:۲۴ 950000 10001 0.0106 949999 950000 949999 300 900000 950000 1192
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد42 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۲ 790000 -4953 -0.0062 790000 790000 790000 1000 775000 809999 14000
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر"} اخزا601 فرابورس ۱۲:۲۹:۵۱ 993400 2368 0.0024 992424 993602 992424 20 993000 993500 44
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا602 فرابورس ۱۲:۲۰:۳۰ 974998 6714 0.0069 970000 974999 969701 365 971005 978000 7
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا603 فرابورس ۱۲:۲۶:۲۰ 949842 598 0.0006 954738 954738 948856 5000 950785 956719 50
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا604 فرابورس ۱۲:۲۹:۰۹ 728596 1050 0.0014 728596 729000 728596 3745 728596 733900 14
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا605 فرابورس ۱۲:۲۳:۳۹ 905002 1230 0.0014 902000 909998 902000 5166 905003 917000 302
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا606 فرابورس ۱۲:۲۴:۴۶ 740450 2766 0.0037 738000 741000 738000 980 738701 742950 23
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا607 فرابورس ۱۲:۲۲:۲۱ 908000 11461 0.0128 895500 908000 895000 100 898001 908000 57
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا608 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۵ 793000 2396 0.0030 790604 793500 787541 650 793000 795000 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا609 بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۹ 794998 4287 0.0054 790721 797000 790721 1540 794998 799999 1500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا610 فرابورس ۱۱:۵۹:۵۷ 716210 158 0.0002 711510 716210 711510 770 716210 719001 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا611 فرابورس ۱۲:۲۹:۰۷ 915000 10915 0.0121 916000 917000 910000 200 904085 915000 9974
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا612 فرابورس ۱۲:۲۷:۴۸ 688023 -1787 -0.0026 688101 690000 688022 30 670001 691499 200
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا613 فرابورس ۱۲:۲۸:۵۲ 702000 -1016 -0.0014 703999 704000 701000 9701 702000 706894 8
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا614 فرابورس ۱۲:۱۶:۲۱ 703000 471 0.0007 702502 703000 702502 4000 702520 704000 1100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا615 فرابورس ۱۲:۲۹:۱۶ 730000 5840 0.0081 725001 730000 725001 1000 725300 734080 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا621 فرابورس ۱۲:۲۸:۳۲ 983600 2086 0.0021 983595 984500 983595 22721 983600 987500 988
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا622 فرابورس ۱۲:۱۸:۲۹ 768500 -1054 -0.0014 769000 769000 768001 2000 768601 784974 1400
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا623 فرابورس ۱۲:۲۶:۲۴ 593000 4262 0.0072 590000 593000 589999 345 591005 598000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا624 فرابورس ۱۲:۲۶:۲۵ 580015 223 0.0004 574000 585000 574000 658 580015 585000 7650
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد3 فرابورس ۱۲:۰۳:۰۶ 960000 0 0.0000 960000 960000 960000 22000 960000 970000 25000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد5 فرابورس ۰۹:۰۰:۰۴ 951001 -199 -0.0002 951001 951001 951001 10000 951001 979999 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد6 فرابورس ۱۲:۱۲:۳۲ 955000 -3646 -0.0038 955000 955000 955000 955000 1100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد8 فرابورس ۱۲:۰۳:۱۵ 900000 -20000 -0.0217 900000 900000 900000 909999 10000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد9 فرابورس ۱۲:۲۶:۰۴ 807000 -2912 -0.0036 810000 810000 801000 4300 807000 810800 400
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افاد1 فرابورس ۱۲:۲۲:۱۲ 987000 33970 0.0356 987000 987000 987000 987000 10700
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} تامین97 فرابورس ۱۱:۳۳:۵۸ 1000000 10050 0.0102 1000000 1000000 1000000 15000 970000 989400 14901
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} جوپار99 فرابورس ۱۱:۵۹:۱۲ 1000002 2 0.0000 1000002 1000002 1000002 178 1000003 1011800 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} رایان911 بورس تهران ۱۱:۴۴:۴۲ 950000 0 0.0000 950000 950000 950000 3000 940000 949400 3000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخاب7 فرابورس ۱۲:۲۹:۴۷ 853249 1738 0.0020 852988 853249 851500 4495 852000 853249 5024
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صامیا فرابورس ۱۲:۱۶:۳۹ 1000000 0 0.0000 1000002 1000005 1000000 3000 1000001 1001000 4663
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل2 فرابورس ۱۲:۲۹:۲۵ 1015000 670 0.0007 1020499 1020495 1011502 500 1011501 1015000 1261
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل902 بورس تهران ۱۲:۲۹:۵۹ 1003000 468 0.0005 1005000 1008869 1002711 99 1002711 1003000 148
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صخابر فرابورس ۱۲:۲۴:۳۲ 1001200 195 0.0002 1001100 1004178 1001100 115 1001401 1009999 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صگل411 بورس تهران ۱۲:۲۸:۵۶ 920000 10000 0.0110 920000 920000 920000 1000 905495 920000 9000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صملی9709 بورس تهران ۱۲:۰۵:۳۹ 1010000 -278 -0.0003 1010000 1010000 1010000 110 1005001 1014990 12
{"state":"closed","description":"ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر"} فولاد97 فرابورس ۱۲:۲۱:۲۸ 1000000 0 0.0000 997500 1000000 995000 425 1000000 1005000 1352
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} لوتوس99 فرابورس ۱۱:۰۰:۲۰ 1010000 10000 0.0100 1010000 1010000 1010000 2299 1000000 1010000 990
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ماهان99 فرابورس ۱۲:۲۶:۲۴ 1000500 471 0.0005 1000400 1000500 992000 1000 991000 1000500 246
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مپارس712 بورس تهران ۱۲:۲۸:۲۷ 1000000 5000 0.0050 999999 1000000 999999 57 990006 1000000 14348
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مترو9812 بورس تهران ۰۹:۱۹:۳۲ 990000 -5000 -0.0050 990000 990000 990000 220 920001 994970 1100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد971 فرابورس ۱۱:۳۵:۳۴ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1 1000000 1005000 60
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشیر9711 بورس تهران ۱۲:۲۲:۴۹ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 9854 990000 1004400 6
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مغرب9712 بورس تهران ۱۲:۲۹:۴۷ 999996 4352 0.0044 999998 999999 995000 61 995002 999996 294