نماد بازار تاریخ معامله آخرین قیمت تغییر درصد تغییر باز بیشترین کمترین تعداد تقاضا قیمت تقاضا قیمت عرضه تعداد عرضه
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد1 فرابورس ۱۱:۵۱:۴۵ 891000 800 0.0009 891000 891000 891000 49 891000 997487 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد23 فرابورس ۱۲:۲۲:۴۶ 970000 -23000 -0.0232 970000 970000 970000 700 960000 970000 580
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اجاد42 فرابورس ۱۲:۲۴:۴۱ 780000 19999 0.0263 779999 780000 779999 1000 761001 800000 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا603 فرابورس ۱۲:۲۶:۴۵ 992200 -14 0.0000 946005 993200 946005 11442 992200 993888 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا604 فرابورس ۱۲:۲۶:۵۹ 750000 1874 0.0025 748300 750250 747511 3000 747720 750399 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا605 فرابورس ۱۲:۲۷:۰۹ 946000 -752 -0.0008 945002 948000 944999 3545 946000 946997 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا606 فرابورس ۱۲:۲۷:۵۰ 764000 1546 0.0020 765000 766442 763001 3540 764000 766444 30
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا607 فرابورس ۱۲:۲۸:۰۶ 938701 184 0.0002 939490 939490 938010 40 938510 938989 220
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا608 فرابورس ۱۲:۲۹:۵۱ 823014 545 0.0007 821001 823900 821001 40 823014 824599 280
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا609 بورس تهران ۱۲:۲۷:۳۲ 825470 1974 0.0024 823670 825650 823000 31 825470 825480 1314
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا610 فرابورس ۱۲:۲۸:۱۴ 740999 3678 0.0050 742997 742997 737321 22000 737000 742969 5000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا611 فرابورس ۱۱:۲۴:۵۸ 951112 -1515 -0.0016 950050 954000 950050 2994 952501 955000 380
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا612 فرابورس ۱۲:۲۶:۱۳ 706010 -389 -0.0006 706000 709997 705001 517 706020 706029 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا613 فرابورس ۱۲:۲۹:۰۴ 719504 -4716 -0.0065 728888 728888 718010 3100 719425 722998 10
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا614 فرابورس ۱۲:۲۸:۴۳ 722010 -333 -0.0005 718004 723000 717501 30 722010 723000 900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا615 فرابورس ۱۲:۲۹:۳۶ 748003 1285 0.0017 745001 751100 745001 1000 745006 751000 165
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا622 فرابورس ۱۲:۲۳:۱۸ 798990 4958 0.0062 792500 798990 792500 1540 794080 810000 18951
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا623 فرابورس ۱۲:۲۸:۱۲ 612900 862 0.0014 609500 618000 609500 17000 612900 614500 89
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا624 فرابورس ۱۲:۲۹:۵۳ 609999 4987 0.0082 600610 609999 600610 300 601811 610000 3000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا701 فرابورس ۱۲:۲۶:۴۱ 948600 700 0.0007 949995 949995 947901 3000 948407 949998 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا704 فرابورس ۱۲:۲۹:۳۷ 553012 -110 -0.0002 564900 564900 553000 82 553012 559998 700
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا711 فرابورس ۱۲:۰۹:۱۴ 813500 2000 0.0025 810000 813500 810000 2000 795001 813000 25000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اخزا712 فرابورس ۱۲:۲۸:۳۱ 796500 3241 0.0041 755001 796500 755001 2390 757001 796500 36814
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد5 فرابورس ۱۰:۳۴:۴۲ 910026 -34974 -0.0370 910000 910026 910000 100 925000 960000 400
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد6 فرابورس ۱۲:۲۷:۲۸ 936000 6659 0.0072 934999 936000 933000 900 921000 936000 4800
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد7 فرابورس ۱۲:۱۲:۰۲ 900000 0 0.0000 900000 900000 900000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} اشاد9 فرابورس ۱۲:۲۵:۴۷ 778900 -5006 -0.0064 784999 784999 770000 8300 771002 783000 900
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} افاد1 فرابورس ۱۲:۲۸:۲۸ 939996 -4 0.0000 939996 939996 939996 100 905000 939996 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} جوپار99 فرابورس ۱۱:۵۴:۲۵ 1000007 4 0.0000 1000002 1000007 1000001 2995 1000000 1011995 130
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} رایان فرابورس ۱۲:۱۸:۳۶ 1000500 498 0.0005 1000101 1000500 1000100 15 1000004 1503000 45
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} رایان106 بورس تهران ۱۲:۰۵:۱۳ 1003562 14162 0.0143 1003562 1003562 1003562 7500 989400 999294 5
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سخاب7 فرابورس ۱۲:۱۸:۴۶ 885205 -3 0.0000 870000 888888 870000 1672 885220 890000 107
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سلامت4 فرابورس ۱۲:۰۳:۳۵ 870000 0 0.0000 870000 870000 870000 2000 865694 930000 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} سلامت6 فرابورس ۱۱:۵۵:۵۳ 800000 5714 0.0072 800000 800000 800000 8800 790000 830990 600
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} شستا991 فرابورس ۱۲:۲۷:۰۵ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 10000 930000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صامیا فرابورس ۱۲:۰۹:۱۰ 1000000 -1 0.0000 1000001 1000001 1000000 1131 1000000 1009000 120
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایپا104 بورس تهران ۱۲:۲۲:۰۱ 950000 2000 0.0021 950000 950000 950000 10000 938520 950000 9890
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل2 فرابورس ۱۲:۲۹:۰۳ 1010471 -22 0.0000 1010467 1014950 1010467 110 1010471 1015000 500
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صایتل902 بورس تهران ۱۲:۲۹:۳۹ 1000052 -138 -0.0001 1000000 1000851 1000000 41 1000052 1000300 87
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صخابر فرابورس ۱۲:۲۹:۲۱ 1000004 -7137 -0.0071 1000002 1002998 1000002 2684 1000004 1002899 499
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صگل411 بورس تهران ۱۲:۲۷:۴۵ 898400 -1600 -0.0018 898400 898400 898400 2000 800001 999795 20002
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} صملی9709 بورس تهران ۰۹:۱۹:۵۳ 1008000 4877 0.0049 1008500 1008500 1008000 600 1000002 1005899 68
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} قم972 فرابورس ۱۲:۲۱:۴۵ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1003000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} قم973 فرابورس ۱۱:۴۹:۳۷ 990300 -1200 -0.0012 990300 990300 990300 2000 986593 999999 8
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} کرج97 فرابورس ۱۲:۱۲:۰۷ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1003000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} ماهان99 فرابورس ۱۰:۵۱:۵۸ 1000000 166 0.0002 997000 1000000 995000 1000 995000 1000000 10186
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مپارس712 بورس تهران ۱۲:۲۷:۰۶ 975000 -24824 -0.0248 975000 975000 975000 100 971112 999000 350
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مترو9812 بورس تهران ۱۲:۲۸:۳۹ 918999 18999 0.0211 870000 918999 870000 9966 870000 918999 1000
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد971 فرابورس ۱۲:۱۳:۱۹ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 1003000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد972 فرابورس ۱۰:۱۹:۰۷ 1000000 -1 0.0000 1000000 1000000 1000000 2909 1000000 1003000 1
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشهد973 فرابورس ۱۱:۵۰:۲۰ 1016000 -5000 -0.0049 1016000 1016000 1016000 2000 1015947 1026105 870
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مشیر9711 بورس تهران ۱۲:۲۶:۱۱ 1000000 0 0.0000 1000000 1000000 1000000 9791 980000 1008998 2911
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} مغرب9712 بورس تهران ۱۲:۲۵:۵۴ 989992 -3 0.0000 989900 989992 975000 1593 975500 989993 100
{"state":"open","description":"مجاز - باز"} منفت9810 بورس تهران ۱۲:۲۰:۲۱ 1000000 5000 0.0050 1000000 1000000 1000000 30 970061 1002000 10