اندیکاتور
کلیه اندیکاتورها بر اساس آخرین قیمت معاملات و تعدیل بصورت عملکردی محاسبه شده است.
مقاومت
نقطه عطف
حمایت
اشباع فروشندگان
خنثی
اشباع خریداران
پر حجم
کم حجم